SOSYOLOJİYE GİRİŞ – Ünite3 Özet

Çıkmış Soru ve Cevaplar
Temmuz 12, 2017

SOSYOLOJİYE GİRİŞ – Ünite3 Özet

Aöf Sosyolojiye Gİriş Dersi Notları aşağıda videolu olarak sunulmuştur.
İyi çalışmalar


Sosyolojiye giriş ders
sınavlarına ait soruları ve cevapları sınav dönemlerine göre ayrılmış olarak aşağıda bulabilirsiniz. Dersin ara sınav, dönem sonu sınavı ve tek ders sınavlarına ait çıkmış sorular ve cevaplarını bilgisayarınıza indirmek isterseniz “.Video” dökümanı olarak aşağıda yer almaktadır.


Çıkmış Soru ve Cevaplarhttps://cikmissoruvecevaplar.com

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle Olan İlişkisi
1- Sosyoloji – Tarih

Tarih yeri ve zamanı belli sosyal olayları belgelere dayalı ola­rak incelemeye çalışan bir bilimdir. Tarih tek tek olayları ele alıp inceler. Tarihin incelediği her olay toplum halinde yaşa­yan insanlar tarafından meydana geldiği için bu yönüyle ta­rih sosyolojiden faydalanır. Sosyoloji olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde ele aldığı İçin olayların sebebini bilme nokta­sında tarih biliminden yararlanır. Ayrıca tarih tek tek olaylar­la ilgilenirken sosyoloji benzer nitelikteki olayların ortak yö­nünden hareketle genellemelere ulaşır. Tarih sosyal olaylar­la, sosyoloji sosyal olgularla ilgilenir.
2- Sosyoloji – Psikoloji

Psikoloji insan davranışlarını, insanın psikolojik özelliklerini, insan fizyolojisinin davranışlara etkisini inceleyen pozitif bi­limdir. Sosyoloji ise davranışları belli bir toplumsal örgütlen­me içinde ve kültür kalıplarında ele alır. Toplumun temel ya­pı taşı birey olduğundan “bireyi anlamadan toplum, toplu­mu anlamadan birey anlaşılmaz.” Bireyin davranışlarını her ne kadar algı, bellek, düşünce gibi zihinsel süreçleri belirlese de davranışı açıklamada organizmanın içinde bulunduğu sosyal çevrenin etkisi göz ardı edilemez. Bu nedenle psiko­loji sosyolojinin verilerinden yararlanır. Aynı zamanda birey­lerin psikolojik özellikleri dikkate alınmadan toplumsal ilişki­lerin doyurucu bir açıklaması yapılamaz. Bu yönüyle de sos­yoloji de psikolojinin verilerinden yararlanır.
3- Sosyoloji – Antropoloji

Antropoloji; toplulukların ırk yapılarını, yaşayışlarını, davra­nışlarını, kurdukları organizasyonlarını, sosyal ve siyasal kurumlarını inceleyen bir bilimdir. Sosyoloji de sosyal kurumları sosyal yapıyı ele alırken antropolojinin verilerinden yarar­lanarak genellemelere ulaşma imkânına kavuşur.
4- Sosyoloji – Hukuk

Hukuk toplumsal değer ve beklentilere uygun olarak insan­lar arası ilişkileri düzenlemek için kurallar koyan normatif bir bilimdir. Kuralların uzun ömürlü ve kalıcı olabilmesi için top­lumun kültürel değerlerine uygun olması gerekir. Bu noktada hukuk, sosyolojiden yararlanma yoluna gider. Ayrıca sosyal değişmeyle birlikte hukuk kuralları da değişebileceğinden hukuk ve sosyolojinin etkileşimi her zaman gerçekleşebilir.
5- Sosyoloji – Ekonomi

Ekonomi bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü, değişimi, tüketimi gibi faaliyetleri ele alır. Bu etkinlikler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöne­lik olduğundan ekonomi aynı zamanda aile, din, eğitim gibi sosyal alanlarla da ilişkilidir. Bu durum sosyoloji ve ekonomi­nin etkileşim içinde olduğunu gösterir. Ayrıca ekonomik etkin­liklerin hepsi toplumda mevcut sosyal yapıya göre şekil al­maktadır. Dolayısıyla ekonomi, sosyal yapı içinde gerçekle­şen bir etkinlik olduğuna göre sosyoloji ile olan ilişkisi de ka­çınılmazdır.
6- Sosyoloji – Coğrafya

Belli bir bölgedeki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları, ik­lim ve tabiat şartları, inşaların yaşam tarzlarını tavır ve hare­ketlerini belirlemede etkileyici bir faktördür. Coğrafi şartlar, nüfus ve ekonomik yapı toplumların kültürel özelliklerini et­kilediğinden dolayı sosyolojiyle coğrafya etkileşim içinde ol­mak zorundadır.
7- Sosyoloji – Siyaset

Siyaset bilimi toplumun yönetimini, devletin oluşumunu, ör­gütlenişini ve İşleyiş yapısını ele alır. Bu açıdan toplumu tüm alanlarıyla ele alan sosyolojiyle ilgilidir. Bir toplumda sağlık­lı bir siyasal sistemin ve sosyal adaletin gerçekleşmesi için toplumsal yapıyı, inançları ve kültürel değerleri bilmek gere­kir. Ayrıca sosyoloji toplumun tüm unsurlarını etkileyen dev­let şekillerini incelemek zorunda kaldığı İçin siyaset bilimiy­le etkileşim içindedir.
Sosyolojinin Alt Dalları
1- Eğitim Sosyolojisi

Toplumsal kurumlarla eğitim kurumu arasındaki ilişkileri, eğitim sürecini, ortaya çıkan kurum ve örgütlerin sosyal özelliklerini inceler. Kültürel değerlerin kuşaklar arası aktarıl­ması, bireylerin sosyalleşme evreleri, eğitim sosyolojisinin konusu içine girer.
2- Hukuk Sosyolojisi

Belli bir toplumdaki değerlere paralel olarak oluşturulan ku­rallar bütününü inceler. Dolayısıyla hukuk sosyolojisi, huku­ku diğer sosyal olaylarla ilişkileri içinde inceler. Ayrıca hukuk kurallarının toplumların gelişimlerine paralel olarak nasıl de­ğiştiğini ele alır.
3- Din Sosyolojisi

Dinin varlık nedenini, tarihi süreç ve toplumsal yaşam içinde dinin yerini, sosyal kurumlarla olan ilişkisini ele alır. Ayrıca din sosyolojisi, dinin kökenini ve toplumsal fonksiyonlarını da ele alır.
4- Ekonomi Sosyolojisi

Sosyal hayat ekonomik yaşamla iç içe olduğu için ekonomi sosyolojisi üretim, tüketim, bölüşüm, değişim gibi diğer in­sanlarla birlikte yapılan bu etkinlikleri, sosyal boyutlarıyla ele alır.
5- Siyaset Sosyolojisi

Yöneten ve yönetilen organizasyonu sonucu ortaya çıkan devlet mekanizmasının işleyişini, oluşum ve yapısını, siyasi kurum ve olayları diğer sosyal olaylarla ilişkileri yönüyle in­celer. Diğer taraftan toplumda bulunan baskı gruplarını, si­yasi davranış, oy verme, ideoloji, kamuoyu, propaganda ve seçim sistemi gibi konular da siyaset sosyolojisinin konula­rı arasındadır.
6- Köy Sosyolojisi

Kırsal kesimlerdeki yerleşim birimlerinde yaşayan insanların birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Nüfus, yerleşim, kültürel değerler, ekonomik özellikler gibi konularda köy ve kentsel değerler arasındaki farkı vurgular. Ayrıca köydeki denetim mekanizması üretim, tüketim, değişim, mülkiyet gibi konular da köy sosyolojisinin inceleme alanına girer.
7- Kent Sosyolojisi

Kentleşme sorunu ve göç, kent sosyolojisinin en önemli in­celeme alanıdır. Ayrıca kentlerdeki mesleki örgütlenme, sos­yal gruplar arası görülen sosyal hareketlilik, gecekondulaş­ma, çarpık kentleşme gibi sorunlar, kent sosyolojisinin ince­leme alanındadır.


Umuyoruz ki SOSYOLOJİYE GİRİŞ – Ünite3 Özet Eğitim Videosunu Beğenmişsinizdir.>>> Facebook Sayfamız
>>> Yemek Tarifleri
>>> Kek Tarifleri
>>> Bayanlara Özel

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sitemiz Yenileniyor. Bazı Dökümanlar çalışmayabilir. En kısa sürede ayarlanacaktır.
20 Haziran 2020
Üye Griiş Paneli

Üye OlŞifremi Unuttum