Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Ara Dönem Pratik Bilgiler

Çıkmış Soru ve Cevaplar
Mart 2, 2020

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Ara Dönem Pratik Bilgiler


 • Osmanlı Devletinde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden 1. Meşrutiyet 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir
 • Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilirken imzaladığı antlaşma Brest – Litovsk tur.
 • Tanzimat Döneminde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme Muhassıllık Meclislerinin açılmasıdır.
 • İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma Balta Limanı Antlaşması
 • II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği Merkezi otoritenin sınırlandırılmasıdır.
 • Tanzimat Fermanının yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesidir.
 • Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde savaşmasının en önemli nedeni Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmektir. 
 • Merkezi otoritenin güçlenmesi” Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri olarak sayılamaz.
 • 1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram Hâkimiyet-i Milliyedir. 
 • “Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önemini kaybetmesi” coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri olarak gösterilemez.
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi Hasan İzzet Paşadır.
 • Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren antlaşma Uşi Antlaşmasıdır. 
 • Birinci Dünya Savaşını başlatan olay Avusturya-Macaristan veliahdının SarayBosna’da Sırplı bir öğrenci tarafından öldürülmesi
 • II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç Telgraf olmuştur.
 • V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
 • Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih 11 Kasım 1914
 • “Mecelle’nin kabul edilmesi” II. Meşrutiyet döneminde Adliye alanında yapılan düzenlemelerden biri olarak gösterilemez.
 • 1918’de kapatılan Meclis-i Mebusan için 1919 yılı sonuna kadar seçim yapılmasına izin vermeyen İstanbul Hükümeti’nin gösterdiği gerekçe Ülkenin işgal altında olduğudur.
 • Osmanlı Devleti’nde tüm bireyler için ilköğretimi zorunlu hale getiren belge Kanun-i Esasi
 • “ilk gazetenin çıkarılması” Lale Devri’nin özelliklerinden biri değildir.
 • Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • “Avrupa’daki hanedanlar arasında çatışmaların yaşanması” Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yaşanan buhranın dış sebeplerinden sayılamaz.
 • “Devlete uzun süredir zarar veren Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmak istenmesi” Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerinden değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde seçimlerin yapılmasına ve meclisin toplanmasına dair iradenin yayınlandığı II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908  tarihinde ilan edilmiştir
 • II. Abdülhamid rejimine karşı gösterilen ilk tepki Tıbbiye ve Harbiye’de yetişen öğrencilerin çıkardığı olaylar
 • “İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi” Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından değildir.
 • “Divan-ı Ahkam-ı Adliyenin kurulması ” II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden biri olarak gösterilemez.
 • Cumhuriyet Dönemi’nden önce devlet sermayesiyle 1810’da kurulan fabrika Beykoz Tesisleri
 • Osmanlı Devleti’nde yerli sermaye ile kurulan ilk banka İtibar-ı Milli Bankası
 • Tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen seçimler 1912 yılında yapılmıştır
 • II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan’da kadınlara seçmen olma hakkının tanınması yönünde teklif veren kişi Lütfi Fikri Bey
 • Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı “Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı en önemli konu Osmanlı ekonomisinin azınlıklar tarafından yağma edilmesi
 • “Üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması” 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan düzenlemelerden değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlangıcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu ferman 3 Kasım 1839 ilan edilmiştir
 • “Cihannüma” Osmanlı Devleti’ndeki buhranı fark eden bazı devlet adamı ve âlimlerin ıslahat amacıyla yazdığı eserlerden biri olarak sayılamaz.
 • I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde, Türk Birlikleri karşısında İngilizlerin ağır kayıp verdiği yer Kutü’l Ammare
 • “iltizam sisteminin uygulamaya konulması” Islahat Fermam’nda yer alan maddelerden biri olarak gösterilemez.
 • Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesine karşı çıkan devlet İtalya
 • Osmanlı Devleti’nde yabancı girişimcilere ilk demir yolu yapım imtiyazı verilen hat İzmir-Aydın
 • Islahat Fermanından sonra İngiliz-Fransız ortak sermayesiyle kurulan ve 1863-1914 yılları arasında altın karşılıklı konvertibl banknot basan banka Osmanlı Bankası
 • Sultan Abdülaziz’in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet Yeni Osmanlılar Cemiyeti
 • 1871’de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’daki güçler dengesini bozan ülke Almanya
 • Osmanlı Devleti’nin bir buhran dönemine girmesinde medreselerin bozulmasını temel faktör olarak gösteren kişi Katip Çelebi
 • II. Meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Osmanlı Devleti’nin Viyana’ya ikinci kez sefer düzenlemesinin nedeni Protestan Macarların, Katolik Habsburgların baskısından kurtulmak için Osmanlıdan yardım istemesi
 • 1711’de başlayan, Rus ordusunun yenilmesi ve Osmanlı Devleti’nin Azak Kalesi’ni geri almasıyla sonuçlanan savaş Prut savaşı
 • “1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçiliklerin kurulması” Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri olarak sayılmaz.
 • Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhranın köklerini Kanuni dönemine kadar götürerek “reaya, memleket ve hazine kaybına rüşvetçiliğin sebep olduğunu” risalesinde belirten ve eserini IV. Murat’a sunan kişi Koçi Bey
 • Sultan Abdülaziz’e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi Mustafa Fazıl Paşa
 • 1912’de Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye dergisinde yayımlanan kanun İsviçre Medeni Kanunu
 • “Sosyalizm” 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’ni kurtarma amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri olarak sayılmaz.
 • “İkinci Üç İmparatorlar Ligi” 1881 gerçekleşmiştir
 • “ilk demiryolu ağının yapılması” II. Mahmut döneminde yapılan yenileşme hareketlerinden biri değildir.
 • Coğrafi keşiflerden sonra sömürgeciliğin ilk aşamada etkilerinin görüldüğü alan İktisadi
 • 18. yüzyılda Avrupa tarzında düzenlenen ilk Osmanlı kurumu Humbaracı Ocağı
 • Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama Bazı tımarların iltizama verilmesi
 • “Halk mekteplerinin açılması” Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan düzenlemelerden biri olarak gösterilemez.
 • “Avrupa’da finansal kapitalizmin gelişmesi” Osmanlı Devleti’nin, 17. yüzyılda Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak geri kalmasına yol açan nedenlerden biri değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde anayasallaşma sürecini başlatan ilk belge Sened-i ittifak
 • “1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri lise açılması” Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan değildir.
 • “Osmanlı donanmasının çok güçlü bir hale getirilmesi” II. Abdülhamit döneminde yapılan faaliyetlerden değildir.
 • “Dar-ı Şura-yı Bahriye” Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri olarak sayılmaz.
 • ABD’li misyonerlerin, Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetlerinin hedef kitlesi Ermeniler
 • Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay Kuleli Vakası
 • Birinci Balkan Savaşı’na son veren antlaşma Londra
 • Almanya’nın siyasi birliğinin sağlanmasına öncülük eden kişi Otto von Bismarck
 • İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler Kanunu 16 Ağustos 1909 kabul edilmiştir
 • Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı Mısır
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi Cemal Paşa
 • “Türkçülüğün benimsenmesi” Yeni Osmanlılar Hareketi’nin özelliklerinden değildir.
 • Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı içinde yer alan Ortodoks tebaanın koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma Küçük Kaynarca
 • Osmanlı Devleti’nde 1831’de çıkarılan ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi
 • “Silah ithalatına yasak getirmesi” Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri olarak gösterilemez.
 • “Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü bir devletten yardım alınması düşüncesi” Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde i]k telgraf hattı 1855 çekilmiştir
 • “İltizam usulünün devam etmesi” Islahat Fermanı ile gayrimüslim halka tanınan haklardan biri değildir.
 • 1914 Meclis-i Mebusan’ı görüşmelerinde batılılaşma yolunda atılan adımlardan en önemlisi Miladi takvimin kabulü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Ara Dönem Pratik Bilgiler

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sitemiz Yenileniyor. Bazı Dökümanlar çalışmayabilir. En kısa sürede ayarlanacaktır.
20 Haziran 2020
Üye Griiş Paneli

Üye OlŞifremi Unuttum