Ata Aöf Finansal Yönetim (1-14.Ünite) Ders Notları

Çıkmış Soru ve Cevaplar
Ekim 11, 2017
cikmis-soru-ve-cevaplar

Ata Aöf Finansal Yönetim (1-14.Ünite) Ders NotlarıSAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM
ÜNİTE 1Finans,
Kişi ya da işletmelerin faydalanabileceği para, fon ya da sermayedir.Finansman,
Para ya da sermayenin sağlanmasıdır.

Finansal yönetim 2016 vize 8

İhtiyaç duyulan sermayenin belirlenmesini, sağlanmasını ve sağlanan fonların yönetimini ifade eder.
Finansal yönetimin ilgi alanı,
İşletmenin ihtiyaç duyduğu kısa ve uzun vadeli fonları en uygun koşullarda tedarik etmek ve bu fonların işletme içinde en etkin şekilde kullanımını sağlamaktır.
Günümüz İşletmelerinin ve aynı zamanda finansal yönetimin temel amacı konu sonu 4
İşletmenin piyasa değerini veya işletme sahiplerinin servetini maksimize etmektir.
Piyasa değeri,
Menkul kıymetler piyasasında (Borsa İstanbul) işlem gören hisse senetlerinin bu piyasada oluşan değeridir.
Finans yöneticisinin fonksiyonları
· Yatırım
· Finansman
· Kâr dağıtım kararlarıdır.
• Yatırım kararlarında amaç
Yatırım kararlarında amaç; kaynakların firmanın değerini maksimize edecek şekilde dönen ve duran varlıklara yatırılmasıdır
İşletmenin kaynakları hangi varlıklara, hangi şartlarda yatırılacağına yönelik verilen finansal kararlardır. 2015 bütünleme 1
• Finansman kararları final 2015 1 / 2016VİZE
İşletmeye gerekli olan varlıklara yönelik fon ihtiyacının belirlemesi ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan nasıl ve ne zaman karşılanacağına dair finansal kararlar alınması
FİNANSAL KARARLARI 2016VİZE
Kaynakların ne kadarının borçla, ne kadarının ise öz sermaye ile finanse edileceğine yönelik finansal yönetim kararı
Finans yöneticisi
İşletmeye gerekli olan varlıklara yönelik fon ihtiyacını belirlemeli ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin kararları almalıdır.
Finans yöneticisine düşen görev
Çeşitli kaynak seçeneklerini risk ve maliyet açısından karşılaştırarak en uygun bileşimi oluşturabilmektir.
• Kâr dağıtım kararları,
Faaliyetlerden sağlanan kârların ne kadarının işletmede bırakılıp ne kadarının ortaklara dağıtılacağı ile ilgilidir
Max V=f(I,F,D) Bu formül üzerinde
V:Value (İşletme Değeri)
I:Investment (Yatırım)
F:Finance (Finansman)
DBig Grinividend (Kâr dağıtımı)
Kâr amacı olmayan işletmelerde kâr dağıtımı olmayacağı için formül;
Max V= f (I,F) olarak ifade edilebilmektedir
Finansal yönetim fonksiyonları konu sonu 1
Finansal piyasalardan değişik finansal araçlar ile fon bulma
Sağlanan kârların dağıtılmayarak işletmede kullanımı
Sabit sermaye yatırımları yapmak
İşletme faaliyetleri sonucu nakit yaratılması
Finansman müdürünün temel görevi
Fonların sağlanması ve yönetimi
Muhasebecinin temel görevi
Fonların etkin bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmektir
[img=90×284]file:///C:/Users/TR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/img]-Finans yöneticisinin görevleri: konu sonu 2
-Finans yöneticilerinin işletme değerini maksimize edilebilmesi için gerçekleştirmesi gereken görevler
Final 2014 1 / VİZE 2017
*Finansal analiz
*Finansal planlama ve kontrol
*Fonların sağlanması
*Fonların yatırımı
*Özel finansal sorunların çözümü
 
 
Finansal analiz,
İşletmenin finansal tablolarından yararlanarak mevcut durumun değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin tahminler yapılmasıdır. Finansal analiz, etkili bir finansal planlamanın ön koşuludur
Finansal planlama,
İşletmenin faaliyeti sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden tespit edilmesidir. Finansal planlama yapılırken kullanılan temel araçlar proforma mali tablolar ve nakit bütçesidir.
Finansal kontrol
Planlar ile fiili sonuçların karşılaştırılması ve sapma varsa düzeltici önlemlerin alınmasıdır.
Fonların yatırımı
Beklenen getiri ve riske göre ve işletme amaçlarına uygun olarak menkul kıymet, alacak, stok veya duran varlıklara yatırılmasıdır.
Finans yöneticisinin sorumlukları
Şirket birleşme ve satın almaları ile ilgili teknik konular,
Yeniden yapılanma,
Halka açılma,
Sermaye artırımı
Finans yöneticisinin alması gereken kararlar konu sonu 5
Menkul kıymetler, hazır değerler ve stoklara ne kadar yatırım yapılmalıdır?
İhtiyaç duyulan uzun vadeli fonların borçla mı yoksa öz kaynakla mı karşılanması daha uygun olacaktır?
Dönem kârının ne kadarlık kısmı ortaklara dağıtılacaktır?
Maddi duran varlıklara yapılacak yatırım tutarı ne olmalıdır
FİNANSAL YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ
· Bileşik faiz hesaplamalarının yaklaşık M.Ö 1800 yıllarında Babil Krallığında, Hammurabi Yasalarıyla düzenlediği tahmin edilmektedir.
· Uluslararası bankacılığın kökleri 15.yüzyıla kadar uzanmaktadır.
· Konusu pirinç olan vadeli işlemler, 1659’li yıllarda Japonya’da görülmüştür.
· Bugünkü anlamda ilk anonim şirket 1599 yılında İngiltere’de kurulmuştur.
· ABD’de 1690 yılında, ilk kâğıt para ihracı gerçekleşmiştir.
· İlk menkul kıymet ihraçları 1720 yılında gerçekleşmiştir.
· Günümüzün en büyük borsası olan New York Borsası (NYSE) 1792 yılında kurulmuştur.
· Finansla ilgili köklü değişiklikler 1930 dünya ekonomik bunalımı döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde iflas, yeniden örgütlenme, sermaye piyasasında devlet düzenlemeleri gibi konular üzerinde durulmuştur.
· 1940-1950 yılları arasında işletmelerde, işletmenin dışarıdan kişiler tarafından analiz edildiği ve işletme içi kararlara önem verilmediği geleneksel yaklaşım hâkim olmuştur.
· 1950’li yıllardan sonra kaynak yönetiminden çok varlıklara yatırım ve fonların kullanımı, diğer bir deyişle bilançonun aktif yapısı önem kazanmaya başlamıştır.
· 1960’lı yıllarda kâr maksimizasyonu yerine, sahip ve ortakların servetlerinin maksimizasyonu temel amaç olarak benimsenmiştir.
· 1970’li yıllarda yatırım analizleri artan oranda finansal yönetim içinde yerini almıştır.
· 1980’li yıllarda bilgisayarın finansal araştırmalarda kullanımı yaygınlaşmış ve yeni finansal araç ve yöntemler geliştirilmiştir.
· 1990’lı yıllardaki en önemli gelişim, işletmelerin küreselleşmesi ve elektronik teknolojisi kullanımındaki artıştır..
Günümüzde finans alanındaki gelişmelere baktığımızda ön plana çıkan noktalar şunlardır:
*Artan küreselleşmenin beraberinde getirdiği finansal entegrasyon,
*Uluslararası sermayenin dünyanın her köşesinde sermaye piyasalarında hâkim konuma gelmesi,
*70’li yıllarda ortaya çıkan türev piyasalarının 2008 krizi sonrası dünya GSMH’ sının yaklaşık 10 katı büyüklüğe ulaşması,
*Finans mühendisliğinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması,
*Piyasalarda çok fazla sayıda ve karmaşık finansal ürünlerin işlem görmeye başlaması
*Risk yönetiminin ve kurumsal yönetimin işletmeler için hayati önem kazanması

Finansla ilgili diğer disiplinler
Muhasebe
Ekonomi
Pazarlama
Üretim
Yönetim
Örgüt teorisi
Sayısal yöntemler (Kantitatif)
Muhasebe, konu sonu 7
Finansal bilgileri kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve bu bilgilerin analiz ve yorumunu yapan bir bilim dalı olduğundan finansal karar ve analizlerde muhasebenin ürettiği finansal tablo ve verilerden sıklıkla faydalanılır Finansal yönetimin hem dili hem de mutfağıdır
Finansal sistem
Bir ekonomide fon fazlası olanlardan (tasarruf sahiplerinden) fon açığı olanlara fon transferini gerçekleştiren sistem
Finansal sistemin unsurları: 2016 vize 14 /2014 bütünleme 1
· Fon arz edenler (tasarruf sahipleri, yatırımları)
· Fon talep edenler (işletmeler, devlet)
· Yatırım ve finansman araçları
· Finansal aracı kuruşlar
· Hukuki ve idari düzen
Finansal aracı kurumlar
Fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren, fon transferini etkinleştirmek için kurulmuş olan kurumlara denir
Finansal piyasalar
Fon arz edenlerle fon talep edenlerin vade, risk ve getiri beklentilerine uygun olarak bir araya geldiği ortamlar ise “finansal piyasalar” olarak adlandırılır

Para piyasası
Kısa vadeli (azami bir yıllık) fon arz ve talebinin karşılılaştığı piyasaya denir
Organize olmuş konu sonu 3
Ticari bankalar organize para piyasasına en iyi örneği oluşturur
Organize olmamış
Serbest döviz piyasası ve serbest altın piyasası ile tefeci piyasaları organize olmamış para piyasalarına örnek olarak verilebilir.
Sermaye piyasası
Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa denir
Sermaye piyasasında fonların el değiştirmesi menkul kıymetler olarak adlandırılan finansal araçlar yoluyla
gerçekleştirilmektedir. Menkul kıymetlere verilecek en iyi örnek hisse senedi ve tahvildir.
Hisse senedi bir şirketteki ortaklık payını temsil ederken,
Tahvil ise devlet, kamu kuruluşları ve anonim şirketlerin çıkardığı bir yıl veya daha uzun vadeli borçlanma senedidir.
Performans ölçümü
Yapılan bir faaliyetin sonuçlarına ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesidir
Sağlık işletmelerinin performans ölçümünde kullanılan ölçütler
İşletmenin finansal performansı,
Süreçleri ile ilgili performansı,
Müşteriler,
Tedarikçiler,
Çalışanlar tıbbi faaliyetler ile ilgili performanslarını ölçmeye yönelik performans ölçütleri
Sağlık işletmelerinin performansının ölçümünde kullanılan yöntemler
Hizmet kalitesi verimlilik,
Etkinlik,
Müşteri memnuniyeti
Finansal olmayan ölçümü

Finansal yönetimin sağlık kurumlarındaki gelişimine etki eden faktörler
Sağlık Kurumlarının Büyümeleri
Sağlık Kurumlarının Hizmet ve Pazar Çeşitlendirmeleri
Sağlık Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Giderlerindeki Artış
Ekonomik Büyümeye Verilen Önem
Birleşme ve Satın Alma Eğilimlerinin Artması
Sağlık Sektöründe Rekabetin Artması ve Kâr Marjlarının Daralması
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasına
2003 yılından itibaren geçilmiştir
Kamu hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için hayata geçirilen uygulamalar
· Global Bütçe
· Stok Yönetimi
· İhtiyaçların Temini İçin Geliştirilen Yeni Yöntemler
· Düzenleme İşlemleri
· Kurumlarda Finansal Risk Yönetimi ve Mali Analiz
• Finansal Eylem Planları
Global Bütçe,
İleriye dönük olarak genellikle bir mali yıl için sunulacak hizmetler karşılığı tahsil edilecek tutarı, diğer bir ifadeyle de harcama sınırını karşılar
Global Bütçe uygulamasına geçilmesindeki amaç,
Sağlık hizmetleri için ödenecek bedele bir sınır koyarak, kamu sağlık kurumlarının finansal açıdan rahat bir plan yapmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

 
1. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetim fonksiyonları arasında yer almaz?
a) Finansal piyasalardan değişik finansal araçlar ile fon bulma
b) Sağlanan kârların dağıtılmayarak işletmede kullanımı
c) Sabit sermaye yatırımları yapmak
d) işletme faaliyetleri sonucu nakit yaratılması
e) Girdilerin üretim sürecinden geçerek çıktıya dönüşümü
2. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin görevlerinden biri değildir?
a) Finansal planlama
b) Finansal analiz
c) Kaynak sağlanması
d) Varlıkların yönetimi
e) Kâr maksimizasyonu
3. Aşağıdakilerden hangisi organize olmuş para piyasasına örnek olarak verilebilir?
a) Serbest döviz piyasası
b) Serbest altın piyasası
c) Ticari bankalar
d) Sermaye piyasası
e) Tefeci piyasası
4. Aşağıdaki amaçlardan hangisi günümüz işletmelerinin temel amacı olarak ifade edilmektedir? 2017 VİZE
a) Kârın maksimizasyonu
b) Belirli düzeyde bir nakit akımına ulaşılması
c) işletmenin piyasa değerinin maksimizasyonu
d) Kâr marjının(satış kârlılığı) maksimizasyonu
e) Toplam satış gelirinin maksimizasyonu
5. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin alması gereken kararlardan biri değildir?
a) Menkul kıymetler, hazır değerler ve stoklara ne kadar yatırım yapılmalıdır?
b) ihtiyaç duyulan uzun vadeli fonların borçla mı yoksa öz kaynakla mı karşılanması daha uygun olacaktır?
c) Dönem kârının ne kadarlık kısmı ortaklara dağıtılacaktır?
d) Maddi duran varlıklara yapılacak yatırım tutarı ne olmalıdır?
e) Üst ve orta düzey yöneticilerin maaşları ne kadar olmalıdır?
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Finansal planlama finansal analizin ön koşuludur.
b) Günümüzün en büyük borsası New York Borsası’dır.
c) 1950’li yıllara kadar kaynak yönetimi daha önemli iken, bu tarihten sonra aktif yönetimi önem kazanmaya başlamıştır.
d) Globalleşme ile birlikte şirket birleşmelerinin sayısı artmıştır.
e) Bilançonun pasif yapısı işletmenin finansal yapısını ortay koyar.
7. Finansal yönetimin hem dili hem de mutfağı olarak adlandırılan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makroekonomi
b) Muhasebe
c) Mikroekonomi
d) Pazarlama
e) Üretim
8. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından biri değildir? 2017 VİZE
a) Finansal araçlar
b) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
c) Tasarruf sahipleri
d) Hükûmet
e) Menkul kıymetler
9. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir?
a) Poliçe
b) Bono
c) Hisse senedi
d) Vadeli mevduat
e) Çek
 
10. Aşağıdakilerden hangisi kamu hastanelerinde finansal yönetim alanında getirilen uygulamalardan birisi değildir?
a) Genel Bütçe Uygulaması
b) Risklilik Durum Değerlendirmesi
c) Stok Yönetimi
d) Global Bütçe Uygulaması
e) Finansal Eylem Planları
Cevap Anahtarı
1.E, 2.E, 3.C, 4.C,5.E, 6.A, 7.B, 8.D, 9.C, 10.A
 
 
ÜNİTE 2
Koruyucu sağlık hizmetleri
Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi amacıyla verilen hizmet türüdür.
*Sağlık ocağı,
*Ana çocuk sağlık merkezi,
*Halk sağlığı laboratuvarı
*Gezici sağlık birimi
Tedavi edici sağlık hizmetleri
Sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık düzeylerine ulaşmasını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetidir
*Özel muayenehaneler,
*Hastaneler,
*Ayaktan cerrahi bakım merkezleri
*Çevre sağlık birimi
Rehabilitasyon hizmetleri
Tıbbi ve sosyal rehabilitasyon olarak hastalık ve kazaların sonucunda kalıcı bozukluklar ile sakatlıklar oluştuğunda kişinin yaşamında bu etkinin en aza indirgenmesi amacıyla yapılan bedensel ve ruhsal yönden destek veren hizmettir
*Rehabilitasyon merkezi,
*Rehabilitasyon klinikleri,
*Özel muayeneler,
*Hemşirelik
*Bakım merkezleri
*Evde bakım
Sağlık kurumlarında yönetimin temel işlevleri: 2016 VİZE 6 / 2017 VİZE / KONU SONU 1
1-Planlama
2-Örgütleme
3-Yürütme
4-Denetleme
 
 
Örgütleme,
İşletme varlıklarının ve işletme çalışanlarının bir amaca yönelik olarak belli bir düzene sokulması işlemidir.
Örneğin
İşletme faaliyetlerinin belirlenip gruplandırılması,
Faaliyetleri yürütebilecek insanların ve diğer üretim faktörlerinin temini,
 işgörenlerin işlere atanması
Aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi
Örgütleme süreci ve aşamaları KONU SONU 2
· Temel işlerin belirlenmesi ve farklı gruplara ayrılması
· Örgütte bütünleşmeye gidilmesi
· Örgütte çalışan kişiler, yani işgörenler arasında yetki-sorumluluk İlişkilerin kurulması
· Yönetimle ilgili ya da yönetsel işlerin bölünmesi
· Buraya kadar olan aşamaları yaşama geçirmek için yetkinin devredilmesi
· Son aşama ise, örgüt yapısının ortaya çıkması aşamasıdır.
Kurulan örgütsel yapının işler hâle gelebilmesi için de örgütsel yapıda yer alan birimlerin görevleri ile bu görevleri yerine getirecek olanların yetki ve sorumlulukları
Yazılı olarak belirlenmelidir
Bütün çalışanların ve diğer bireylerin kurumu tanıması ve kurum hakkında bilgi sahibi olması için organizasyon şemaları hazırlanmalı ve tanıtım kitapları ile birlikte kurum çalışanlarına dağıtılmalı ve kamuya yayınlanmalıdır.
Sağlık kurumları tarafından sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili sorunlar
· Hizmeti sunan ve finanse eden kurumların bir arada olmaları
· Örgütlenmenin kendi hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmeti de sunmak, hatta hastane işletmek gibi hizmetlerinin de olmasından dolayı karmaşıklaşması
· Sağlık Bakanlığı’nın Kanun Hükmünde kararnamelerle örgütlenmiş olması
· Birbirinin alternatifi olması gereken “dikey” ve “yatay” örgütlenme modellerinin (geniş bölgede tek yönlü hizmet / dar bölgede çok yönlü hizmet) bir arada işletilmeye çalışılması
· Birinci basamak hizmetleri için kent tipi modelinin uygun biçimde kurulamamış olması
· Birinci basamak hizmeti sunan dispanserlerin sayıca yetersizliği vb. sayılabilmektedir.
Sağlık kurumlarında finansal örgütlenme 2014 final 2 /2016 VİZE
Finansal işlerin organize edilerek yürütülmesidir.
 
Sağlık kurumlarında finansal örgüt yapılanmasının görevlerini başarı ile yerine getirebilmesi, kurumun
Poliklinikler, klinikler, laboratuvarlar, eczane, yoğun bakım, ameliyathane vb hizmet birimleri ile iş birliği yapmasına ve koordineli çalışmasına bağlıdır
Sağlık kurumlarındaki finansal örgütlenmeye yön veren unsurlar konu sonu 3
Sağlık kurumunda uygulanan bütçe türü,
Kurumun büyüklüğü
Geri ödeme kurumlarının sağlık hizmeti bedelini ödeme yöntemi
Bütçenin genel bütçe, özel bütçe vb olup olmaması
Sağlık kurumlarında finansal faaliyetler için uygulanan bütçe türleri
**İşletme bütçesi 2015 final 2
Özel sağlık kurumlarında
**Genel bütçe
Devlete ait sağlık kurumlarında
Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık kurumlarında
Milli Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında
**Özel bütçe
Üniversitelere ait sağlık kurumlarında
Sağlık kurumlarında finansal örgütlenmenin görevleri konu sonu 4
· Sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesi,
· Sağlık hizmeti alanlara sunulan hizmet bedellerinin hesaplanması, faturalandırılması, gönderilmesi, tahsil edilmesi
· Çalışanların maaşlarına ilişkin işlemlerin yapılması ve maaşların ödenmesi,
· Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödemelerin yapılması,
· Kurumun mal varlığı ile gelir ve gider yaratan işlemlere ait kayıtların tutulması,
· Sağlık kurumunun bütçesinin hazırlanması,
· Sağlık kurumunun muhasebe kayıtlarının tutulması, finansal tablolarının hazırlanarak ilgili birimlere sunulması
Finansal yönetim, sağlık hizmetleri organizasyonunda iki önemli rol oynamaktadır.
Birincil rolü broker gibi finansal bilgi sağlamaktır.
İkincil rolü ise, finansal sonuçları periyodik olarak, genellikle aylık olarak raporlamaktır
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin temelini ülkenin sağlığından sorumlu ve yetkili kuruluş
Sağlık Bakanlığı örgütü oluşturmaktadır.
Sağlık Bakanlığının görevi;
 Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde yaşamını sürdürmesini sağlamaktır
Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar konu sonu 5/ 2016 vize
Ø Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ø Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ø Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Ø Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Genel bütçeli konu sonu 6
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Özel bütçeli
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığının web tabanlı uygulamaları arasında
“Döner Sermaye Bütçe Uygulaması bulunmaktadır
Bakanlık ve bağlı kuruluşların kamu bütçesi kapsamında yer alan genel ve özel bütçe uygulamaları
Strateji geliştirme daire başkanlıkları tarafından yürütülmektedir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı ve/veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;
Finans fonksiyonu ve finansal örgütlenme açısından, Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık kurumları için önemli bir birimdir
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait başkanlıklar
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Destek hizmetlerinde Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı
 
 
 
 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ait başkanlıklar
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Finans Hizmetleri Başkanlığı
-Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı,
-Mali Analiz Daire Başkanlığı,
-Stok Analizi Ve Kontrol Daire Başkanlığı,
-Döner Sermaye Bütçe Ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı,
-Tıbbi Hizmet Alımları Ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı,
-Merkez Satın Alma Daire Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ait
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Denetim Hizmetleri,
Yönetim Destek Hizmetlerinde İdari ve Mali Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü başkanlıklar
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Denetim Birimi yer almaktadır.
Bakanlığın örgüt yapısı içerisindeki hizmet birimleri
· Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne bağlı
Yönetim Destek Hizmetlerinde Bütçe Tahakkuk ve Muayene Kabul Hizmetleri,
· Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüne bağlı
Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının altında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
· Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne bağlı
Yönetim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın altında Bütçe’nin yanı sıra araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı’nın altında Sağlık Finansmanı ve Ulusal Sağlık Hesapları,
· Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
Ayrı başkanlık olarak İdari İşler Daire Başkanlığı ile Mali İşler Daire Başkanlığı,
· Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,
· Denetime yönelik Denetim Hizmetleri Başkanlığı
· Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı şeklinde oluşum göstermektedirler
 
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri
(a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükûmet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
(b) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
© Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
(d) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
(e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
(f) Bakanlığın stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
(g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
(h) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
(i) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
(j) İlgili mevzuatı çerçevesinde Bakanlığın gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
(k) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
(l) Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
(m) Bakanlığımız yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
(n) Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
(o) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
(p) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
(q) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
® Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince elde edilen gelirler ile Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak,
(s) Bakanlığın ve bağlı kuruluşların mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.
Strateji Geliştirme Başkanlığının teşkilat şeması konu sonu 9
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı
Genel Bütçe Daire Başkanlığı
Döner Sermaye Daire Başkanlığı
İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı
(1) Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı
 (Stratejik Planlama Hizmetleri, Performans Takibi ve Faaliyet Raporları Hizmetleri ve Yönetim Bilgi Sistemleri Hiz)
(2) Genel Bütçe Daire Başkanlığı
(Bütçe ve Performans Hizmetleri, Kesin Hesap ve Yatırım Bütçe Hizmetleri, Kamu Zararları ve Mali Mevzuat Hizmetleri ile Mal Yönetimi Hizmetleri)
(3) Döner Sermaye Daire Başkanlığı
(Ödenek Planlama ve Tahsisler Hizmetleri, Bütçe ve Muhasebe Hizmetleri ile Döner Sermaye İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri)
(4) İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
(Sağlık Harcamaları Raporlama Hizmetleri, Mali Yük ve Analiz Hizmetleri, Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri ile İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri)
(5) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
(Personel, İç Hizmetler Hizmetleri, Evrak ve Arşiv Hizmetleri ile Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri)
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu;
Sağlık Bakanlığının politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin vb. sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli bir kurumdur
Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığının görevleri konu sonu 7
(a) Kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek,
(b) Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenlemek ile yürütülmesini sağlamak,
© Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak,
(d) Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı çabalarda bulunmak,
(e) Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının planlamalara uygun olarak merkezî alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
(f) Kurum başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, izlemek
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na göre üniversiteler
özel bütçeli kamu kurumları kabul edilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na göre üniversitelerde mali yönetim ve kontrol hizmetlerini yürütmek üzere, 2015 bütünleme 2 / konu sonu 8
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur
Finansman direktörlüğünün görevleri
Finansal strateji ve politika geliştirme
Strateji ve politikalar ışığında uygulama geliştirme
Raporlama
Konsolide bütçeleme
Denetim
Koordinasyon ve hesap vermeye ilişkin görev
Özel hastanelerde örgütsel yapı;
Özel Hastaneler Kanunu,
Özel Hastaneler Tüzüğü
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Ticari kuruluş biçimine göre Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak oluşturulur.
Finansal açıdan özel hastanelerde işletme bütçesi uygulanmaktadır
 
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumları yönetimin ikinci temel işlevidir? 2017 VİZE
a) Planlama
b) Örgütleme
c) Yürütme
d) Denetim
e) Koordinasyon
 
 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme süreci aşamalarından biri değildir?
a) Örgüt yapısının ortaya çıkarılmaması
b) Temel işlerin belirlenmesi ve farklı gruplara ayrılması
c) Örgütte çalışan kişiler arasında yetki-sorumluluk ilişkilerinin kurulması
d) Yönetimle ilgili ya da yönetsel işlerin bölünmesi
e) Yetkinin devredilmesi
3. hangisi sağlık kurumlarında finansal örgütlenmeye yön veren temel unsurlar arasında yer almaz?
a) Uygulanan bütçe türü
b) Kurumun büyüklüğü
c) Geri ödeme kurumlarının sağlık hizmetinin bedelini ödeme yöntemi
d) Bütçenin genel bütçe, özel bütçe vb olup olmaması
e) Sağlık kurumlarında çalışan personel sayısı
4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında finansal örgütlenmenin görevleri arasında bulunmamaktadır?
a) Sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesi
b) Sağlık hizmeti alanlarına sunulan hizmet bedellerinin hesaplanması ve faturalandırılması
c) Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödemelerin yapılması
d) Kurumun mal varlığı ile gelir ve gider yaratan işlemlere ait kayıtların tutulması
e) Sağlık kurumunun bütçesinin hazırlanmaması
5. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
b) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
e) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
6. Kamu Hastane Birlikleri hangi bütçe sistemi kapsamında yer almaktadır? 2017 VİZE
a) Genel Bütçe
b) Özel Bütçe
c) Katma Bütçe
d) Karma Bütçe
e) Özerk Bütçe
7. Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek
b) Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenlememek ile yürütülmesini sağlamamak
c) Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak
d) Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı çabalarda bulunmak
e) Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının planlamalara uygun olarak merkezî alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’na göre üniversitelerde mali yönetim ve kontrol hizmetlerini yürütmek üzere, aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
a) Kamu Hastane Birlikleri
b) Özel Hastaneler
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
d) Üniversite Hastaneleri
e) Sağlık Bakanlığı
9. Strateji Geliştirme Başkanlığının teşkilat şemasında aşağıdaki birimlerden hangisi bulunmamaktadır?
a) Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı
b) Döner Sermaye Daire Başkanlığı
c) İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
d) Özel Bütçe Daire Başkanlığı
e) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
10. Sağlık kurumlarında finansal işlerin organize edilerek yürütülmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
a) Finansal planlama
b) Finansal yürütme
c) Finansal örgütlenme
d) Finansal denetim
e) Finansal hastane
Cevap Anahtarı
1. B, 2.A, 3.E, 4.E, 5. D, 6. A, 7. B, 8. C, 9. D, 10.C.
 
ÜNİTE 3
Finansal nitelikteki işlemler,
İşletmelerin sahip oldukları varlıklar ve bu varlıkların kaynakları üzerinde değişim yaratan ve para ile ifade edilen olaylardır
Muhasebe Bilgi Sistemi bilgi akışı
Girdi
Dönüşüm Süreci
Çıktı
Sağlık kurumları muhasebesi,
Finansal sonuçların ortaya çıkışını sağlayan ekonomik olaylara ilişkin verileri toplayan, Bu verileri kaydederek sınıflayan, Analiz yoluyla değerlendiren Elde ettiği sonuçları belirli yasalar uyarınca usulüne göre ilgililere raporlar şeklinde sunan sistematik bir sistemdir.
Muhasebenin fonksiyonları 2014 final 4
*Bilgi ve belgelerin toplanması
*Kaydetme
*Sınıflandırma
*Raporlama
*Yorumlama
1. Bilgi ve Belgelerin Toplanması:
Örneğin; fatura, perakende satış fişi, muhasebe fişleri vb.)
2. Kaydetme:
Finansal olay ve işlemler, toplanan bilgi ve belgelere dayanılarak muhasebe kural ve yöntemleri ile tarih sırasına göre günlük deftere kaydedilirler.
3. Sınıflandırılma:
Çok sayıdaki verinin benzer işlem gruplarına göre düzenlenmesi, diğer bir deyişle işlemlerin etkiledikleri unsurlara göre büyük defterdeki hesaplara alınması işlevidir.
4. Raporlama:
Kayıtlara alınmış ve sınıflandırılmış çok sayıdaki bilginin, bilgi kullanıcılarının yararlanacağı şekilde kısaltılmasını, yani finansal tabloların düzenlenmesini belirtir.
5. Yorumlama:
Muhasebe raporlarında yer alan bilgilerin hangi işlem ve olayları açıkladığını anlamak için olaylar ile sonuçları arasında neden sonuç ilişkilerinin kurulması muhasebenin yorumlama fonksiyonu ile gerçekleşir.
Muhasebe Bilgi Sisteminin alt sistemleri
*Finansal Muhasebe Sistemi
*Yönetim Muhasebesi Sistemi
Finansal Muhasebe Sistemi;
Hem işletme içinde yöneticilerin hem de işletme dışındaki grupların bilgi gereksinimlerine yönelik olarak, geçmiş olay ve işlemlere ilişkin verilerle ilgilenir
Finansal muhasebenin çıktıları, finansal tablolardır. Finansal tablolar temel olarak Genel Kabul Görmüş Muha-
sebe İlkeleri’ne (GKGMİ) göre hazırlanır Böylece raporlar, belli grupların çıkarlarına yönelik hazırlanmamış olurlar
Yönetim Muhasebesi Sistemi;
Özellikle yönetime ve işletme çalışanlarına, bir diğer ifadeyle iç bilgi kullanıcılarına bilgi sağlamakla ilgilidir
Muhasebe Bilgi Sistemi’nin kaynakları
1. Muhasebenin Temel Kavramları
2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
3. Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları
4. Mevzuat:
1. Muhasebenin Temel Kavramları:
Muhasebenin temel kavramları, evrensel nitelikte olup muhasebe uygulamalarının yönlendiricisi durumundadır
Muhasebe uygulamalarına yön veren temel kavramlar
· Sosyal Sorumluluk Kavramı
· Kişilik Kavramı
· İşletmenin Sürekliliği Kavramı
· Dönemsellik Kavramı
· Parayla Ölçme Kavramı
· Maliyet Esası Kavramı
· Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
· Tutarlılık Kavramı
· Tam Açıklama Kavramı
· İhtiyatlılık Kavramı
· Önemlilik Kavramı
· Özün Önceliği Kavramı
2. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri:
Muhasebe temel kavramlarının finansal tablolara nasıl yansıyacağı konusunda açıklık getirmekte, finansal tabloların içeriğine ve biçimsel yapısına ilişkin kuralları ortaya koymaktadır
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri; Bilanço İlkeleri ve Gelir Tablosu ilkeleri olarak iki ana başlıkta incelenir.
3. Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları:
Globalleşme kavramı, ulusal ve uluslararası ilişkileri etkilediği gibi muhasebe uygulamalarında da standardi zasyonu gerekli hâle getirmiştir
Uluslararası ticaretin ve sermaye hareketlerinin artması
Ekonomik ve siyasi alanda entegrasyonların yoğun bir hâle gelmesi
İşletmelerin uluslararası bir boyut kazanması
Muhasebe uygulamalarında ve raporlamada standartlaşmayı zorunlu hâle getirmiştir
Muhasebe uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşturulması yönünde çalışmalara hız verilmiştir
Ülkemizde standartlarla ilgili çalışmaları yürüten Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK )
Kasım / 2011’de görevlerini Kamu Gözerimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna devretmiştir
Sağlık kurumları muhasebesi,
Finansal sonuçların ortaya çıkışını sağlayan
Ekonomik olaylara ilişkin verileri toplayan,
Bu verileri kaydederek sınıflayan,
Analiz yoluyla değerlendiren
Elde ettiği sonuçları belirli yasalar uyarınca usulüne göre ilgililere raporlar şeklinde sunan
Özel hastanelerde; hastanenin finansal muhasebe uygulamaları,
Ülkemizdeki sistem olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ ne göre yapılmaktadır
Ülkemizde sağlık kurumlarındaki temel muhasebe sistemi 2017 VİZE
Tekdüzen Muhasebe Sistemi’dir
Ülkemizdeki muhasebe sistemi uygulamasının temelini
21447 (M) sayılı Resmî Gazete’ deki Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) oluşturmaktadır
 
 
 
 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğe göre yapılan düzenlemeler
a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına,
b) Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
d) Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,
e) İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına yöneliktir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ni;
Tekdüzen Hesap Çerçevesi,
Tekdüzen Hesap Planı,
Hesap planına ve hesaplara ilişkin açıklamalar Olarak düzenlenmiştir
Ana hesap grupları
1.Dönen Varlıklar
2. Duran Varlıklar:
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:
5. Öz kaynaklar:
6. Gelir Tablosu Hesapları:
7. Maliyet Hesapları:
8. Serbest Hesaplar:
9. Nazım Hesaplar:
10. Serbest Hesaplar:
1.Dönen Varlıklar: 2017 VİZE
Bir yıl içinde veya izleyen bilanço döneminde paraya çevrilebilen veya kullanılabilen varlıklardır
2. Duran Varlıklar: 2016 vize
Bir yıldan veya izleyen bilanço döneminden daha uzun bir sürede ödenmesi gereken borç ve yükümlülüklerin tek düzen hesap planında yer aldığı hesap sınıfı
Bir yıldan veya izleyen bilanço döneminden daha uzun bir sürede paraya çevrilebilecek veya kullanılabilecek varlıklardır.
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:
Bir yılda veya izleyen bilanço döneminde ödenmesi gereken borç ve yükümlülüklerdir.
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:
1 yıldan veya izleyen bilanço döneminden daha uzun bir sürede ödenmesi gereken borç ve yükümlülüklerdir.
5. Öz kaynaklar:
İşletme varlıklarının işletme sahipleri (ortakları vb.) tarafından karşılanan bölümüdür. 1 ve 2 numaralı hesap sınıfları varlıklara; 3, 4, 5 kaynaklara ilişkin bilanço hesaplarıdır. Bu hesaplar verdikleri kalanlar itibarıyla bilançoda yer alır.
6. Gelir Tablosu Hesapları:
Tüm işletme hasılatı, gelir ve kârları ile maliyet, gider ve zararlarına ilişkin gelir ve gider hesaplarıdır. Bu hesaplar dönemle ilgili olan tutarları için Gelir Tablosu’nu oluşturur.
7. Maliyet Hesapları:
İşletme giderlerinin oluşumunun izlendiği hesaplardır. Dönem içinde çalışırlar, dönem sonlarında ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına aktarılarak kapatılırlar.
8. Serbest Hesaplar:
[size=medium]İşletmelerin özel gereksinimleri nedeniyle açılabilecek hesaplardır. Yönetim muhasebesi gereksinimiyle dönem içinde açılırlar ve dönem sonlarında kapatıldıklarından bilanço


Ata Aöf Finansal Yönetim (1-14.Ünite) Ders Notları

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sitemiz Yenileniyor. Bazı Dökümanlar çalışmayabilir. En kısa sürede ayarlanacaktır.
24 Haziran 2018
Üye Griiş Paneli

Üye OlŞifremi Unuttum
istanbul escort
%d blogcu bunu beğendi: